WHITE STONES

2002 polaroid gelatin acrylic ink /river stone (Mz.Verea ) Mexico